Ingrid van de Linde
home | about | cv | news | publications | contact
about

raaf en facekopie

STATEMENT (FOR ENGLISH SCROLL DOWN)

De Zeeuwse klei en de Oosterschelde spelen een grote rol in mijn werk als
beeldend kunstenaar en als filmer. De verbondenheid met de natuurlijke elementen die ik herkende op onherbergzame plekken in de Himalaya, Birma, Yemen en Portugal vormen een leidraad in mijn werk. Ik wil hiermee laten zien dat die elementaire verhouding met natuurlijke verschijnselen niet plaats- en persoonsgebonden is, maar dat er een universele band is.

De sculpturen Windhuis ( Strotol & Lichtekooi) en z.t. verwijzen direct naar vruchtbaarheid en energie. De geur van schapen, de geur van stro, aangedreven door de wind van zee, geeft een nestgevoel. Het dierlijke, het natuurlijke in ons mens-zijn voert mij tot de essentie. Objecten geïnspireerd op tolvormen.
Beeld werd beweging.
Het medium film kondigde zich aan.

Uit deze ontdekkingsreis is de poëtische documentaire De Herberg/The Tavern and Mr. Bruyns ontstaan, die zich afspeelde in mijn geboortedorp. Ik hoefde slechts te noteren…
Was het de herkenning? Herkenning voor de liefde voor het oude, het incomplete?
Het zoeken naar, is een levenshouding geworden om dieper door te dringen tot de mysteries van het bestaan, tot haar oorsprong.

Het is 2017, het leven leidt me naar de Sterrenbergen in Portugal. Verre echo’s weerklinken, ik luister… Wederom is het de herkenning, die me terugvoert naar een plek. Nu ligt er de taak om de echo’s op te vangen en terug te brengen naar haar bron, haar oorsprong, mijn oorsprong.

Het filmische beeld als uitdrukking van mens en dier en haar onzichtbare verbanden met de natuur, de kosmos en de aarde. Op zoek naar de werkelijkheid tussen klank, stilte en de zichtbare wereld. De herkenning ligt besloten in de herinnering en dromen waarin de diepste waarheid verborgen ligt en die woont in onze ziel.

De mars (werktitel) en De kracht van oerdieren (werktitel) zijn twee nieuwe Nederlandse filmproducties in progress.

Citaat Tarkovski: De kunst denkt niet logisch, formuleert geen gedragsregels maar postuleert. Iets wat het denken te boven gaat.

Tussen de volkomenheid en de onvolkomenheid van ons menselijke bewustzijn ligt onze organische verbondenheid met het – schouw- toneel- van de wereld.

STATEMENT

The clay of Zeeland and the Eastern Scheldt play an important part in my work as a visual artist and filmmaker. The relationship I felt with the natural elements I recognised in desolate places in the Himalayas, Burma, Yemen and Portugal form a connecting principle in my work. Through that, I want to show that this elementary relationship with natural phenomena is not restricted to people or places, but that they form a universal bond.

The sculptures Windhuis and z.t. (+ Strotol & Lichtekooi) refer directly to fertility and energy. The smell of sheep, the smell of straw, driven by the sea wind, gives one a nesting feeling.
The animalistic, the naturalness in our humanness, leads me to the essence.
Objects inspired by the shape of spinning tops.
Image became movement.
The medium film announced itself.

The poetic documentary De Herberg/The Tavern and Mr Bruyns, set in my village of birth, emerged from this journey of discovery.
All I had to do was take notes…
Did I recognise it? Recognise the love for all things old, the incomplete?
‘Searching for’ has become an attitude to life to penetrate deeper into the mysteries of existence, into its origins.

It is 2017. Life leads me into the Star Mountains in Portugal. Distant echoes are reverberating. I am listening… Once again perception traces me back to a location. The task this time is to catch the echoes and draw them back to their source, their roots, my roots.

The film’s image is an expression of man, animals and their invisible connections with Earth and Cosmos. It is a search for truth found in sound, silence and the visual portrayals of the world.Perception is drawn to memories and dreams, hiding deep truth, inhabiting our soul.

The March (working title) and The Power of Primal Beasts (working title) are two new Dutch film productions in progress.

Quote Tarkovski: Art does not think logically; it verbalises no precepts but postulates something that transcends thinking.

Among the fullness and imperfection of human awareness lies our organic alliance with the spectacle of the world.